ПРАВОВЕ ВИХОВАННЯ І СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

 

   НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АКТИ З ПИТАНЬ СОЦІАЛЬНО ЗАХИСТУ 

Конституція України

Конвенція ООН про права дитини

Сімейний Кодекс України

Закон України від 23.05.1991 № 1060-ХІІ ''Про освіту''

Закон України від 01.06.2000 № 1768-III ''Про охорону дитинства''

Закон України від 13.05.1999 № 651-ХІV ''Про загальну середню освіту''

Закон України від 22.06.2000 № 1841-ІІІ ''Про позашкільну освіту''

Закон України від 11.07.2001 № 2628-ІІІ “Про дошкільну освіту”

Закон України від 04.09.2008 №375-VI «Про оздоровлення та відпочинок дітей»

Закон України від 28.02.1991 № 796-ХІІ “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”

Закон України від 21.11.1992 №2811-ХІІ «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»

Закон України від 16.11.2000 №2109-ІІІ «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Закон України від 13.01.2005 №2342-ІV «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Закон України від 02.06.2005 №2623-ІV «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей»

Закон України від 20.12.1991 №2011-ХІІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей»

Закон України від 22 жовтня 1993 №3551-XII «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»

Закон України від 15.11.2001 № 2789-ІІІ «Про попередження насильства в сім’ї»

Закон України від 21.03.1991 № 875-XII «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України від 19.05.2009 N 1343-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань соціального захисту багатодітних сімей»

Закон України від 23.09.2010 № 2556-VI «Про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за неналежне виконання обов'язків стосовно охорони життя та здоров'я дітей, а також за зловживання опікунськими правами»

Закон України від 15.03.2011 № 3133-VI «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям та інвалідам»

Указ Президента України від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»

Указ Президента України від 30.12.2000 №1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»

Указ Президента України від 28.01.2000 №113/2000 «Про додаткові заходи щодо запобігання дитячій бездоглядності»

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні''

У К А З ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей ''

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ''Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час виконання службових обов'язків ''

П О С Т А Н О В А КМУ від 17 жовтня 2007 р. N 1242 ''Про затвердження Державної цільової соціальної програми реформування системи закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування ''

Міська Комплексна програма ''Назустріч дітям'' на 2011-2015р.р.СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ДІТЕЙ

 

/Files/images/календарь.jpgВідповідно до ст. 2 Закону України «Про охорону дитинства», одним з основних напрямків державної політики є розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Відповідно до ст. 3 цього ж Закону, такі завдання реалізуються шляхом визначення основних правових, економічних, організаційних, культурних та соціальних засад щодо охорони дитинства, удосконалення законодавства про правовий і соціальний захист дітей, приведення його у відповідність з міжнародними правовими нормами у цій сфері; забезпечення належних умов для охорони здоров’я, навчання, виховання, фізичного, психічного, соціального, духовного та інтелектуального розвитку дітей, їх соціально-психологічної адаптації та активної життєдіяльності, зростання в сімейному оточенні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, свободи та рівності; проведення державної політики, спрямованої на реалізацію цільових програм з охорони дитинства, надання дітям пільг, переваг та соціальних гарантій у процесі виховання, навчання, підготовки до трудової діяльності, заохочення наукових досліджень з актуальних проблем дитинства; встановлення відповідальності юридичних і фізичних осіб (посадових осіб і громадян) за порушення прав і законних інтересів дитини, заподіяння їй шкоди.

 

В зв′язку з цим державою надаєтсья спеціальна адресна допомога сім′ям з дітьми.

 

№ з/п Вид допомоги Сума виплат
1 Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами надається у розмірі 100 відсотків середньомісячного доходу (стипендії, грошового забезпечення, допомоги по безробіттю тощо) жінки. Сума допомоги по вагітності і пологах в розрахунку на місяць не повинна перевищувати розміру максимальної величини місячної заробітної плати, з якої сплачувались страхові внески на загальнообовязкове державне соціальне страхування у звязку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням
2 Одноразова допомога при народженні дитини Розмір одноразової допомоги встановлюється Кабінетом Міністрів України (в залежності від того, першою, другою, третьою чи т.д. є народжена дитина)
3 Допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом, встановленим для працездатних осіб, та середньомісячним сукупним доходом сім′ї, з розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців.
4 Допомога на дітей, які перебувають під опікою, піклуванням Надається у розмірі, що дорівнює різниці між прожитковим мінімумом для дитини відповідного віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів та пенсій за попередні шість місяців; у разі, коли та пенсія на дітей за попередні шість календарних місяців не нараховувалися, зазначена допомога призначається у розмірі прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
5 Допомога дітям-інвалідам Державна соціальна допомога призначається у таких розмірах: інвалідам з дитинства I групи — 100 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства II групи — 80 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; інвалідам з дитинства III групи — 60 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність; на дітей-інвалідів віком до 18 років — 70 відсотків прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
6 Допомога малозабезпеченим сім’ям Розмір державної соціальної допомоги визначається як різниця між прожитковим мінімумом для сім’ї та її середньомісячним сукупним доходом, який обчислюється за методикою, встановленою спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері праці та соціальної політики, але цей розмір не може бути більшим ніж 75 відсотків прожиткового мінімуму для сім’ї. Для кожної дитини, яка входить до складу малозабезпеченої сім’ї, рівень забезпечення прожиткового мінімуму збільшується на 10%, а для кожної дитини, яка утримується матір’ю (батьком, усиновителем), що не перебуває в шлюбі, і запис про батька (матір) цієї дитини у Книзі реєстрації народжень провадиться в установленому порядку за вказівкою матері (батька), та для кожної дитини, в якої один або обоє батьків є інвалідами I або II групи, — на 20%. Для кожної дитини в малозабезпеченій багатодітній сім’ї, в якій виховуються троє або більше дітей віком до 16 років (до 18 років, якщо дитина навчається), рівень забезпечення прожиткового мінімуму становить 50% прожиткового мінімуму, встановленого для дитини відповідного віку.
7 Одноразова допомога дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (прийомним сім′ям) Виплата одноразової допомоги здійснюється у готівковій (грошовій) формі районними (міськими) відділами (управліннями) освіти на підставі заяви та паспорта отримувача цієї допомоги.У разі неотримання з будь-яких причин дитиною одноразової допомоги в установлений строк вона може бути виплачена протягом трьох років.Право на отримання одноразової допомоги для недієздатної особи має піклувальник, призначений в установленому порядку.
8 На прийомних дітей здійснюється виплата державної соціальної допомоги (прийомним сім′ям) У розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідно до віку. У разі коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог.
9 Одному з прийомних батьків – грошове забезпечення у розмірі 35% державної соціальної допомоги на кожну прийомну дитину (прийомним сім′ям) Розмір грошового забезпечення не може перевищувати півтора прожиткових мінімуми для працездатної особи
10 Прийомна дитина отримує одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (прийомним сім′ям) Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України.
11 На дитину-вихованця здійснюється виплата державної соціальної допомоги (дитячому будинку сімейного типу) У розмірі двох прожиткових мінімумів для дитини відповідно до віку:до 6 років;від 6 до 18 років.У разі, коли дитині виплачується пенсія, аліменти, стипендія, державні допомоги, розмір соціальної допомоги визначається як різниця між двома прожитковими мінімумами для дитини відповідного віку та розміром пенсії, аліментів, стипендії, державних допомог.
12 Постанови Кабінету Міністрів України:від 26.04.2002 № 564 “Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу”;від 31.01.2007 № 81 “Про затвердження Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" у 2007 році” (дитячому будинку сімейного типу) Розмір грошового забезпечення не може перевищувати п’яти прожиткових мінімуми для працездатної особи.
13 Дитина-вихованець отримує одноразову допомогу дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, після досягнення 18-річного віку (дитячому будинку сімейного типу) Розмір одноразової допомоги щороку встановлюється Кабінетом Міністрів України..